Πολιτική Απορρήτου

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://businessgrowth.gr.

1. Αντικείμενο

Η επιχείρησή μας σέβεται απόλυτα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία τους, σε πλήρη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής και ΓΚΠΔ) και τον Ν. 4624/2019. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες αυτού του ιστοτόπου αναφορικά με τον τρόπο και το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους από την ιστοσελίδα businessgrowth.gr, καθώς και να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές τους σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά μόνο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να συλλέγονται και (ενδέχεται να) τυγχάνουν επεξεργασίας στο συγκεκριμένο ιστότοπο και δεν αφορά σε οιαδήποτε άλλη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην οποία ενδέχεται να προβαίνει η επιχείρηση.

Η επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει επιπρόσθετες ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών στους χρήστες του ιστοτόπου σε επιμέρους ενότητες αυτού κατά την κατά περίπτωση συλλογή των προσωπικών δεδομένων τους. Οι ειδοποιήσεις αυτές συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρέχοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην επιχείορηση συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία αυτών εκ μέρους της εταιρείας μας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα συμπληρώνουν του Όρους Χρήσης του ιστοτόπου της εταιρείας μας.

2. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, νοούνται ως:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, για τους λόγους που προβλέπονται στον νόμο, βάσει των επαγγελματικών του προσόντων και της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, με κύριο καθήκον να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Οι διατάξεις Ελληνικής, Ενωσιακής ή άλλης Νομοθεσίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση και ορίζουν ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως:

– ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

– ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997,

– η Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

– η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) όπως έχει τροποποιηθεί,

– ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού‘ χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), εφεξής και ΓΚΠΔ, και τυχόν εφαρμοστικοί του νόμοι (Ν. 4624/2019).

4. Προσωπικά Δεδομένα προς επεξεργασία

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την επιχείρηση είναι κατ’ αρχήν τα συνήθη δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρέχετε κατά τη χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του προγράμματος περιήγησης, των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο καθώς και των δεδομένων που συλλέγονται από cookies, σύμφωνα και με τους όρους χρήσης αυτών όπως περιγράφονται   παρακάτω και στην Πολιτική Cookies.

Με την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί αυτός και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Κατά τα λοιπά, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε δεδομένα που θα μας παρασχεθούν απευθείας από εσάς, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα λ.χ. με την ενδεχόμενη εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία μας (newsletters), με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας και με την παραχώρηση των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας.

5. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την απλή επίσκεψή σας στον ιστότοπο ο πάροχος διαδικτύου ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες (π.χ. τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τον ιστότοπο, την ημερομηνία και το είδος του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα και ρυθμίσεις, τους εξωτερικούς συνδέσμους που ακολουθείτε στον ιστότοπο και τις δραστηριότητές σας σε αυτόν) για να καταστεί δυνατή η τεχνική λειτουργία της  ίδιας  της ιστοσελίδας και η καλύτερη απόδοση πληροφοριών ανάλογα με τη συσκευή σας. Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται ως στατιστικά αρχεία ή αρχεία ενεργειών (log files). Τα Δεδομένα περιήγησης συνήθως διαγράφονται μετά από την επεξεργασία τους σε ανώνυμη  μορφή, αλλά ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών οποιωνδήποτε αδικημάτων υπολογιστών που διαπράττονται σε βάρος ή μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη αυτής της δυνατότητας και των διατάξεων της Πολιτικής για τα cookies, τα δεδομένα περιήγησης που περιγράφονται παραπάνω αποθηκεύονται μόνο προσωρινά, σύμφωνα με τον νόμο.

Κατά τα λοιπά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ή για τους σκοπούς που σας κοινοποιούνται κάθε φορά πριν από τη συλλογή τους. Η επιχείρηση έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να διατηρούνται ασφαλή και να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πρέπει πάντως να γνωρίζετε ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών, ιδίως των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.

Με τη συγκατάθεσή σας, η εταιρεία μας μπορεί να επεξεργαστεί τα συνήθη προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις διαθέσιμες υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχονται στον ιστότοπο της, να συγκεντρώσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτού, να διαχειρίζεται τα αιτήματα, τα ερωτήματα και τις αναφορές που λαμβάνει μέσω της ιστοσελίδας από εσάς καθώς και την εγγραφή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση εννόμων υποχρεώσεων της από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 • εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε εξαιτίας ενός εφαρμοστέου νόμου, αιτήματος από δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εντολής, κλήτευσης ή κυβερνητικού κανονισμού), ακόμη και εκτός της χώρας διαμονής σας.
 • εάν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.
 • όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η χρήση Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου.
 • ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια των άλλων.
 • ως μέρος οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες ή,
 • στο βαθμό που είναι λογικά απαραίτητο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.

Η κάθε είδους συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την επιχείρηση γίνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και με απόλυτο σεβασμό στις αρχές που κατά τον νόμο διέπουν την επεξεργασία, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

6. Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται από την επιχείρηση μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, με βάση τη φύση τους, τυχόν συμβατική σχέση που διέπει την αποθήκευσή τους και τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις της εταιρείας. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται (ή ανωνυμοποιούνται) όταν ο σκοπός της επεξεργασίας τους παύσει να υφίσταται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

7. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία, όπως για παράδοση υπηρεσιών, αξιολόγηση της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης δεδομένων ή για τεχνική υποστήριξη.

Επίσης, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε λόγω εφαρμοστέου νόμου, δικαστικής απόφασης ή κυβερνητικής πράξης (συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εντολής, κλήτευσης ή κυβερνητικού κανονισμού), ακόμη και εκτός της χώρας διαμονής σας, εάν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου, ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια των άλλων,∙ ως μέρος οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή στο εξωτερικό∙, ή σε προμηθευτές, συμβούλους και άλλες νομικές οντότητες, στο βαθμό που είναι λογικά αναγκαίο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό, να μην τα κοινοποιούν σε τρίτα μέρη, εκτός αν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία. Προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα cookies (τι είναι τα cookies, ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας, τι πληροφορίες συλλέγονται και πώς μπορείτε να τα ελέγξετε, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

9. Τα δικαιώματά σας

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, για τα οποία σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω:

 1. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε αν μέσω της ιστοσελίδας συλλέγονται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς και ποια είναι αυτά.
 2. Να έχετε πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών.
 3. Να αιτηθείτε τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή ελλιπή.
 4. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα προβεί στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να τα διατηρήσει.
 5. Να υποβάλετε ενστάσεις για κάποιους ή όλους τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να περιορισθεί η επεξεργασία τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 6. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση
 7. Να υποβάλετε καταγγελία στην  αρμόδια  εποπτική  αρχή, εν  προκειμένω  στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ιστοσελίδα: www.dpa.gr Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]).

Η επιχείρηση θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση που το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων, η επιχείρηση θα ενημερώσει τον εκάστοτε αιτούντα εάν θα απαιτηθεί παράταση άλλων δύο (2) μηνών. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η επιχείρηση δύναται να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα, αιτιολογώντας την απάντησή της.

10. Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αφήσετε τον αυτό ιστότοπο και επομένως και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ή τις πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιστοτόπων τρίτων καθώς δεν μπορεί και να εγγυηθεί την ασφάλεια της περιήγησής σας σε αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εκάστου και όλων των ιστοτόπων που συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας.

11. Τροποποιήσεις και επικαιροποίηση στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και επικαιροποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείσθε όπως ελέγχετε τακτικά τη δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και ουσιαστικών αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα λάβει χώρα σχετική δημοσίευση στον ιστότοπο της εταιρείας και θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η «ημερομηνία ενημέρωσης» της παρούσας. Ενδέχεται δε να ενημερωθείτε και με άλλους τρόπους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων παρασχεθέντων από εσάς στοιχείων επικοινωνίας μέσω του παρόντος  ιστότοπου.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πιθανές ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, για να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, για να υποβάλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]